Smoky Mountains, kia niro

Newfound Gap at the top of the Smoky Mountains.